Підручники для школи

с. Березань. Березанська ЗОШ І-ІІІ ступенів

 

Річний звіт про діяльність закладу

    

У 2021/2022 навчальному році робота закладу була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Концепції виховання дітей та молоді», «Концепції громадянського виховання», «Національної доктрини розвитку Освіти», «Конвенції про права дитини», «Декларації прав дитини», Державними стандартами початкової, базової та повної середньої освіти,  указів Президента України  та нормативно – правових актів, документів  Міністерства освіти і науки України, органів управління всіх рівнів з питань освіти і виховання; правил і норм охорони праці, санітарного регламенту та техніки безпеки.

 

Заклад освіти здійснював свою діяльність відповідно до статуту.

 

Освітній процес відбувався в одну зміну.

 

Мета та завдання колективу були обумовлені проблемою закладу «Створення  сприятливого  освітнього середовища для учнів в умовах  компетентнісного підходу  Нової  української  школи».

 

Над цією проблемою педколектив працює четвертий навчальний рік, що обумовлює її практичне впровадження в освітній процес. Аналізуючи проведену роботу за рік потрібно зауважити, що уся діяльність педагогів була спрямована на впровадження різноманітних прийомів, методів навчальної та виховної діяльності на всіх ступенях навчання та виховання, які сприяють формуванню ключових компетентностей учнів.

Розв'язання проблем та завдань закладу, затверджених педагогічним колективом на 2021/2022 н.р., дозволило досягти певних результатів у освітній та позакласній виховній діяльності.

 

В закладі удосконалюється система внутрішкільного керівництва та контролю за освітнім процесом, за виконанням розпоряджень органів управління, рішень педагогічної ради, за станом викладання навчальних предметів. Вироблена чітка система аналізу роботи вчителів-предметників, рівня навчальних досягнень учнів по предметах.

 На постійному контролі було виконання навчальних програм, ведення шкільної документації (класних журналів, учнівських зошитів, щоденників). Зріс фаховий і методичний рівень педагогів. Сформовані шкільні традиції. Діє система заохочень учнів, кращих учнівських колективів. Забезпечується достаній рівень вихованості учнів.

 

В закладі з допомогою google-форми був проведений моніторинг серед учнів та педагогічних працівників щодо роботи закладу. На педагогічній раді був проведений аналіз щодо анонімного опитування та розроблений план роботи для покращення якості освітніх та управлінських процесів щодо вдосконалення своєї діяльності.

 

В колективі проаналізовано стан виконання вимог Законів України „Про освіту” у частині конституційного права дітей на здобуття повної загальної середньої освіти, попередження правопорушень та шкідливих звичок серед учнівської молоді. Протягом року в закладі активізувалась фізкультурно-оздоровча робота, на достатньому рівні проведено день цивільного захисту, день здоров’я, залучено батьків до роботи з формування культури здорового способу життя серед учнів. Створено певну систему щодо пропаганди здорового способу життя та культури здоров’я з метою формування здоров’язберігаючих компетентностей школярів шляхом впровадження у освітній процес різноманітних підходів, методів, форм роботи, інноваційних педагогічних технологій здоров’язберігаючого напряму. Робота базується на дитиноцентризмі  та співпраці вчителів – учнів – батьків. Реалізація відбувається через проведення днів здоров’я, тижнів спорту і здоров’я (свята, змагання, челеджі, зустріч з медичними працівниками), проведенням позакласних заходів, робота військово-патріотичного гуртка «Джура», учнівське самоврядування, роботу з батьками.

 

Робота колективу була спрямована на формування компетентностей учнів. Ефективно впроваджувався компетентнісний підхід у викладанні предметів. Значна увага педколективу приділялась загальному розвитку особистості, її комунікативних здібностей, що сприяють вироблення в учня розуміння необхідності та вміння навчатись упродовж життя. Учні закладу брали участь у різноманітних заходах та конкурсах закладу, громади і області.

 

Стан і розвиток мережі закладу

 

Педагогічним колективом закладу проведено  певну роботу щодо збереження шкільної мережі. На початок 2021/2022 н. р. у закладі було відкрито 11 класів, із них 1 - 4-х – 4 класи, 5 - 9-х – 6 класів,  11-х – 1 клас. Мова навчання – українська. Станом на 01.09.2021 р. кількість учнів становила 193 учня. Середня наповнюваність учнів у класах складала 17 учнів. Охоплено навчанням 100% учнів. Протягом навчального року  із закладу вибуло 8 учнів, прибув 1 учень.

Аналізуючи перехід учнів до інших закладів освіти, необхідно відзначити, що причиною переходу є зміна місця проживання сім'ї.

 

У 2021/2022 н.р. у закладі було організовано інклюзивну форму навчання для 8 учнів :

у 1 класі для Мороза Олександра та Блиндюк Надії;

у 3 класі для Блиндюк Тетяни;

у 5 класі для Блиндюка Миколи;

у 7 -А класі для Уханова Сергія;

у 7-Б класі для Дімбровської Дар’ї, Оносова Микити, Демиденка Миколи.

      В закладі був організований педагогічний патронаж для наступних учнів: для учениці 7-А класу Новікової Дар’ї та учня 9 класу Мілентьєва Миколи.

 

Кадрове забезпечення

 

У 2021/2022 н.р. в закладі працювало 19 вчителів, у тому числі директор, заступник  директора з НВР, заступник директора з ВР, педагог – організатор, завідуюча бібліотекою. Протягом року заклад був забезпечений усіма кадрами, крім практичного психолога та логопеда для корекційно-розвиткових робіт.

Якісний склад педагогічного колективу закладу на кінець навчального року становив:

 

Педагогічне звання, кваліфікація

Кількість

%

«Вчитель методист»

1

6%

«Старший учитель»

5

17%

Вища категорія

9

47%

Перша категорія

4

21%

Друга категорія

2

11%

Спеціаліст

3

16%

11 тарифний розряд

1

5%

 

    
     Якісний склад педагогічного колективу Березанського ЗЗСО І-ІІІ ст.

 

Педагогічний колектив вирішуючи поставлені проблеми дотримувався законів «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про мову», державні стандарти, реалізував основні завдання Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти, виховуючи свідомого громадянина України. Щодо виконання Закону України «Про мови» щорічно перевіряється стан викладання української мови та літератури. У кожному класі оформлені куточки державної символіки. Учні закладу брали участь у конкурсах імені Петра Яцика, Т.Г. Шевченка, олімпіадах з української мови та літератури, математики, географії, біології та хімії.

Маємо такі результати:

 • учениця 7-А класу Соловей Евеліна посіла ІІ місце ІІ етапу ХІІ Міжнародного  мовно-літературного конкурсу   імені Тараса Шевченка;
 • учениця 6 класу Поліщук Кароліна посіла призове ІІІ місце ІІ етапу XХІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика;
 • ученицю 4 класу Тимофеєва Валерія  посіла призове ІІІ місце XХІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика.

 

У березні проведений онлайн тиждень  української мови та літератури, присвячений Т.Г. Шевченко. Також вчителями-предметниками у закладі були проведені тижні географії, математики, правознавства, англійської мови,  зарубіжної літератури, української мови та літератури, фізичної культури, початкових класів.

Свої здібності учні розвивали у шкільних гуртках. У минулому році активно працювали такі гуртки:

 • «Джура» (керівник Гордишинська О. Ю.);
 • «Витинанка» (керівник Пітушкан О. А.).

Учасники яких  приймали участь у шкільних та районних конкурсах. Спортивні досягнення учнів (під керівництвом Гордишинського Я.Р.) теж відзначалися достатнім рівнем підготовленості. Учні приймали активну участь у зональних і районних змаганнях та іграх, займали призові місця.

Результати своєї діяльності гуртківці представляли під час предметних декад та тижнів, брали участь у культурно-масових та суспільно-корисних заходах, які проходили в закладі та громаді.

   

Особливу увагу педагогічний колектив закладу приділяв підвищенню результативності уроку, забезпеченню усвідомлення учнями необхідності отримання знань,  системності знань учнів, виробленню на заняттях практичних і пізнавальних умінь, здійсненню самостійної роботи та організації виконання домашніх завдань, здатності до самоорганізації, саморозвитку, застосуванню прийомів, що сприяють підвищенню навчальних досягнень школярів, розвитку обдарованості учнів.

 

Аналіз управлінської діяльності адміністрації закладу

 

Важливе місце в роботі адміністрації закладу займає система контролю за викладанням основ наук. Дієвий контроль за цією ділянкою роботи закладу забезпечує перспективний план - графік контролю за станом викладання навчальних предметів і рівнем навчальних досягнень учнів. Вивчення навчальних досягнень учнів проводиться в поєднанні  з аналізом роботи вчителя, тому що зміст і форми роботи на уроці є результатом спільної роботи вчителя й учня.

У 2021/2022 н. р. адміністрацією закладу перевірено ведення ділової документації в закладі, рівень вихованості та навченості учнів 5 – 9, 11 класів, наступність у навчанні 5 класу, адаптація першокласників до навчання у закладі, персональний контроль учителів, які атестуються та інших категорій учителів. Здійснено перевірки стану вивчення викладання предметів: української мови та літератури, математика, географія, історія та основні предмети у початковій школі.

Щомісяця контролювалося ведення класних журналів та журналів гуртків, відвідування учнями закладу та дистанційного навчання. Перевірялися питання виконання навчальних програм, ведення щоденників, зошитів, особових справ, техніки читання. Проведено перевірку виконання лабораторних, практичних, контрольних робіт і тематичних оцінювань.

Календарні плани були складені з урахуванням забезпечення базового рівня освіти, вікових особливостей учнів. Навчальні програми в усіх класах виконані повністю. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється згідно з Критеріями оцінювання навчальних досягнень  учнів, затверджених МОН України.

За підсумками перевірок підготовлені довідки, накази, які заслухані на засіданнях педагогічної ради, засіданнях методичного об'єднання вчителів – предметників, на нарадах при директорові.

 

Аналіз методичної роботи

 

Методична робота з педагогічними працівниками була спрямована на виконання Законів України «Про повну загальну середню освіту», «Про освіту», «Про мови», на підвищення кваліфікації вчителів, що передбачає систематичну колективну та індивідуальну діяльність, яка спрямована на впровадження в практику досягнень науки і професійної майстерності, інноваційних педагогічних технологій, передового педагогічного досвіду. У 2021/2022 н. р. основними формами методичної роботи з педагогічними працівниками закладу були: педагогічна рада, методична рада, методичні оперативки, методичні об'єднання вчителів–предметників, класних керівників, семінари, самоосвіта.

Протягом року були створені необхідні умови для підвищення професійного рівня вчителів на курсах підвищення кваліфікації на базі КЗВО «Одеська академія неперервної роботи Одеської обласної  ради» . Усі педагогічні працівники підвищили свою педагогічну майстерність шляхом курсової перепідготовки та отримали сертифікати з навчальних предметів та інклюзивного навчання. Також була проведена курсова підготовка для вчителів, що мають викладати у класі  НУШ.

У 2021/2022 н. р. був затверджений графік проведення атестації педагогічних працівників закладу та графік відкритих уроків. Атестацію пройшли 4 педагога: вчитель географії Самчук А. В.,  вчитель історії  Пітушкан О. А., вчитель математики Діца К. В., вчитель початкових класів Ратушняк Н.З. Протягом року вчителі, які атестувалися провели відкриті уроки, підготували папки з досвіду роботи, виступили з доповідями на засіданнях МО та педагогічній раді.

Методична рада спланувала наставницьку роботу та роботу з молодими педагогами асистентів вчителя Кікорія К. В., Бевз Є. В. та вчителя математики Діца К. В.  Протягом року з метою допомоги молодим вчителям у закладі була організована робота Школи молодого вчителя, проведені співбесіди з молодими вчителями, організовано взаємовідвідування уроків молодих вчителів і їх наставників, на якій розглядали питання організації освітнього процесу, як зробити урок ефективним, організувати роботу над індивідуальною науково-методичною темою.

Протягом 2021/2022 н.р. педагогічний колектив продовжував впровадження елементів інноваційних технологій навчання і виховання: здоров’язберігаючих, інтерактивних, ігрових, творчого розвитку, проектних, розвивального навчання, ситуації успіху, ІКТ, розвитку критичного мислення, створюючи для цього відповідні умови на уроках, позакласних та виховних заходах.

Педагогічні працівника брали учать  в місячнику цифрової грамотності, переглянули серіали та склали Цифрограм «Інтерактивне навчання: інструменти та технології для цікавих уроків», «Електронний підпис».

В закладі на протязі року було оформлено методичний кабінет, в якому зберігається науково-методична література, програми, методичні карти вчителів, розробки уроків, папки по самоосвіті вчителів, графіки контролю навчальної та виховної роботи, методичні рекомендації, номенклатура справ, картотека передового педагогічного досвіду, періодичні видання. За напрямками навчально-виховної роботи систематизовані тематичні папки.

Для учнів з особливими освітніми потребами була оформлена ресурсна кімната з усіма необхідними матеріалами для індивідуальної  роботи.

На стендах розміщена інформація про курсову перепідготовку, атестацію вчителів, тижневий план роботи закладу, теми самоосвітньої діяльності вчителів, перспективний план контролю за станом викладання навчальних предметів, інформація щодо підготовки до проведення педагогічних рад, графіки проведення відкритих уроків, гурткова робота.

Протягом року активно працював консультативний центр, проводились наради при ЗДНВР з таких питань:

 • оперативне ознайомлення з директивними нормативними документами, наказами, інструктивно-методичними листами, положеннями, інструкціями МОН України, обласного та районного управління освіти;
 • ознайомлення з інноваційними технологіями навчання, передовим педагогічним досвідом;
 • підготовка до проведення методичних заходів;
 • ведення шкільної документації;
 • заслуховування інформації про підсумки проведення курсової перепідготовки;
 • підготовка до державної підсумкової атестації;
 • про результати внутрішньошкільного контролю, атестації педагогічних працівників.

В закладі працювали методичні об’єднання вчителів початкових класів, вчителів суспільно - гуманітарного циклу, вчителів природничо - математичного циклу та класних керівників, які допомогли вчителям реалізувати принципи навчання, виховання і розвитку учнів. Дієвою формою обміну досвідом було проведення відкритих уроків та виховних годин, заходів, свят. Всі вчителі підбирали допоміжний, ілюстративний матеріал, використовувалися інтерактивні технології.

На засіданнях шкільних МО вчителів ділилися власним педагогічним досвідом, знайомилися з досвідом колег, з передовим педагогічним досвідом вчителів району, ознайомлювалися та опрацьовували нормативні документи МОН України, методичні рекомендації, новинки методичної та педагогічної преси. Робота методичних об’єднань спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку.

Діяльність ШМО було сплановано на основі Річного плану роботи закладу. Кожне з ШМО провело по 5 засідань, робота яких будувалася за окремими планами. На запланованих засіданнях методичних об’єднань обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОНУ щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2021/2022 н.р., державні стандарти початкової, базової та повної освіти, критерії оцінювання навчальних предметів, основні орієнтири виховання, зміни у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, проведення контрольних робіт, затвердження завдань для державної підсумкової атестації) так і науково-методичні питання. Протягом року проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо. З метою загальної теоретичної підготовки педагогічного колективу до впровадження в практику методичної теми впродовж року були проведені круглі столи ШМО з питань обґрунтування вибору проблеми, визначення її місця у системі важливих ідей і закономірностей методики викладання предметів.

   Керуючись методичною проблемою закладу, методичне об’єднання вчителів початкових класів у 2021-2022 навчальному році працювало над проблемою: «Впровадження сучасних педагогічних технологій в освітній процес з метою формування ключових компетентностей учнів в умовах НУШ». Голова МО вчителів початкових класів – Петренко І. А.  Належну увагу педагоги приділяли інформаційному забезпеченню освітнього процесу, новим освітнім технологіям, вдосконаленню змісту виховання, вивченню комплексних інноваційних підходів до організації життєдіяльності сучасної початкової школи.

Робота методичного об’єднання була спрямована на підвищення професійної майстерності і розвиток творчої ініціативи вчителів, впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти; застосування в інноваційному навчанні інтерактивних технологій; створення умов для формування ключових компетентностей учнів, педагогів; інтеграцію у освітньому процесі дітей з особливими потребами.

Плідна взаємодія всіх ланок співпраці дала змогу вчителям та учням початкових класів бути активними учасниками різноманітних заходів: до Міжнародного Дня миру, Дня здоров’я, Дня українського козацтва, Дня української писемності та мови, Всесвітнього дня доброти, тижня Безпеки дорожнього руху, Дня толерантності, Дня пам’яті жертв Голодомору, Дня Збройних сил України, Дня Святого Миколая, Дня Безпечного інтернету (учні 1 класу прийняли участь у тестуванні на платформі «Всеосвіта» та отримати відповідні сертифікати), Міжнародного дня рідної мови, Дня єдності, Дня соборності, Дня вишиванки. Брали участь у виставках-конкурсах («Щедрість рідної землі» переможцем в ІІ етапі конкурсу вийшла учениця 3 класу Караваєва Дар’я  ІІІ місце, «Замість ялинки – зимовий букет» за результатами якого учень 1 класу Мороз Олександр та 4 класу Стахерюк Артем стали переможцями - ІІ місце), акціях («Посади кущ троянди», «Здай монетки-врятуй життя», «Привітання військовослужбовців в зоні проведення операції об’єднаних сил», «16 днів проти насилля», «Допоможемо  солдатам Миколаївщини», «Стратегічний запас села», «І буде свята дух поміж гармат»), флешмобах (до Дня Землі), челенджах («І буде мир. І буде Україна»).

Діяльність МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу – голова Терещенко М. В., працювало над проблемою «Практична реалізація  компетентнісного підходу до організації освітнього процесу через впровадження інформаційних та інших інноваційних технологій в навчальний процес в умовах компетентнісного підходу НУШ».

Аналізуючи роботу МО можна зробити такий висновок, що поряд із використанням наявних програмних матеріалів для вивчення нових тем вчителі практикують власні презентації для подачі матеріалу, а також залучають учнів до створення проектів, презентацій. Це зацікавлює школярів, розвиває їхні творчі здібності, ініціативу, адже у процесі виконання завдання вони ознайомлюються з теоретичним матеріалом, опрацьовують рекомендовану літературу. Таким чином вчителі досягають реалізації важливих навчальних цілей, зокрема формують в учнів мотивацію до навчання.

Учителі МО апробують різні типи уроків із використанням інформаційних технологій у навчальному процесі школи, аналізують переваги та недоліки, прогнозують результати. Протягом навчального року були організовані взаємовідвідуваня з подальшими обговореннями відкритих уроків:

 

 • Урок-презентація  «Музикав моєму житті» ( 8 клас), урок-гра  «Фрукти та овочі»(3  клас), Урок-квест « Пригоди Аліси в нашій школі» (5 клас)- вчитель англійської мови і зарубіжної літератури Терещенко М.В.
 • Урок-подорож « М.Вороний .Історична основа ,зв'язок з літописною легендою.Патріотичні почуття й толетарне ставлення до інших народів у поемі» (7-Б) , «Ч.Діккенс «Різдвяна пісня в прозі» .Подорож у часі і просторі Скруджа.» - вчитель Української мови і літератури Левчук Г.Л..
 • Урок- узагальнення «Королівство Руське (Галицько­Волинське держава) у період піднесення та стабілізації (друга половина ХІІІ ст.)» – 7-Б,    « Загибель Галицько ­Волинської держави.»- 7-А , «Греко-перські війни (500–449 рр. до н. е.)- 6 клас-  вчитель історії і правознавства Пітушкан О.А.
 • 6 клас -«Узагальнення й систематизація з теми числівник», Українська література 7-А клас «Олег Ольжич – поет національного героїзму. Про людську  волю в поезії «Захочеш – і будеш..»- вчитель української  мови і літератури Шетова О.В.
 •  «Вставні слова й речення та їх значення»  7-А клас,   «Частка. Вигук» 6 клас  та тиждень російської мови (онлайн).– вчитель російської мови Кіловата Л.Л.
 •  «Порівняння образів чеховських персонажів: (Очумєлов, «товстий», «тонкий»)схожість і відмінність між ними» ( 6 клас); «Вірші зарубіжних письменників про дружбу і кохання. Р. Бернс «Любов» , Г. Гейне «Коли настав чудовий май…» ( 7 –Б клас)   – вчитель зарубіжної літератури Петренко І.А.

На належному рівні у закладі ведеться позакласна робота з предметів. Показниками такої роботи стають Шевченківські дні, предметні тижні, творчі позашкільні конкурси, День рідної мови, День української писемності, ювілейні літературні дати тощо. Позакласні заходи, проведені протягом навчального року, мали різноплановий характер, були насичені неординарністю, творчим підходом вчителів та розмаїттям форм проведення: конкурси, вікторини, електронні презентації, літературно-музичні композиції, літературні свята, виставки малюнків тощо.

Шкільне методичне об’єднання природничо-математичного циклу  працює над науково- методичною проблемою : «Розвиток професійної компетентності вчителя шляхом використання інноваційних технологій на уроках природничо-математичного циклу». Голова МО – Бажора А. Є.

Метою діяльності МО являється:

-Забезпечення безперервного удосконалення якості викладання, підвищення рівня проведення уроків;

-Впровадження інноваційних технологій навчання, використання найбільш доцільних форм і методів навчання;

-Розвиток творчих здібностей здобувачів освіти для успішного  оволодіння іншими освітніми галузями знань і забезпечення неперервної освіти;

-Створення оптимальних умов для розвитку і самореалізації здобувачів освіти;

-Інтелектуальний розвиток здобувачів освіти, виховання позитивних рис характеру,

-Формування бажання і уміння вчитись,

-Виховання потреб для навчання упродовж усього життя, свідомого ставлення до навчання;

-Впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної освіти й нових навчальних програм з усіх базових дисциплін.

 

ШМО класних керівників працювало над  методичною проблемою «Вчитель-учень. Налагодження партнерства та учнівського самоврядування. Системний підхід до розв’язання проблеми формування активної громадянської позиції здобувачів освіти». Голова ШМО – Кіловата Л. Л. Над виконанням завдань виховної роботи 2021/2022 н. р. працювали 11 класних керівників, педагог-організатор, заступник директора з виховної роботи. Кожний класний керівник протягом року реалізовував власну виховну проблему. Класні керівники початкових класів переконані, що найважливіше завдання учителя у вирішенні виховної проблеми  полягає у формуванні соціально компетентної людини-патріота, людини-громадянина.

В цілому методична робота в закладі велася на належному рівні.

Недоліками організації методичної роботи є відсутність у методичному кабінеті закладу технічних засобів навчання, аудіо-, відеотеки кращих освітянських робіт закладу, району. Відсутні творчі зв’язки з іншими закладами. Не на належному рівні був представлений заклад на районних олімпіадах, конкурсах, турнірах, заклад не брав участі в МАН.

 

Аналіз навчально – виховної роботи

 

На початку 2021/2022  навчального року освітній процес здійснювався очно, далі в залежності від рівня епідемічної ситуації в Одеському регіоні за змішаною формою.

У зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації, спричиненої коронавірусною хворобою  (COVID-19) та на період воєнного стану у  ІІ семестрі 2021/2022 н. р. освітній процес здійснювався переважну більшість з використанням технологій дистанційного навчання.

З початком введення в країні воєнного стану вчителями були проведені відповідні інструктажі з техніки безпеки про здійснення заходів щодо захисту учасників освітнього процесу у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Згідно з указом Президента  з метою вшанування світлої пам’яті полеглих під час виконання бойових завдань,  мирних громадян, які загинули  вчителями проводилася хвилина мовчання щодня о 9:00.

 Освітній процес у закладі організований відповідно до освітніх програм. Освітні програми складені на підставі наказів Міністерства освіти і науки України:

- для 1-2 класів – за Типовою освітньою навчальною  програмою розробленою під керівництвом Савченко О. Я., затвердженою наказом МОН України  від 08.10.2019 № 1272;

- для 3-4 класів – за Типовою освітньою навчальною  програмою розробленою під керівництвом Савченко О. Я., затвердженою наказом МОН України  від 08.10.2019 № 1273;

- для 5-9-х класів – за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України  від 20.04.2018 № 405,   таблиця 12;

- для 11 класу – за Типовим навчальним планом для закладів загальної середньої освіти, затвердженим наказом МОН України від 11.07.2017 р. № 995, зі змінами внесеними наказом МОН України від 24.11.2017  р. №1541 таблиця  2.

Згідно нього навчання у І семестрі  тривало з 1 вересня по 31  грудня 2021 року, у  ІІ семестрі – з 17 січня по 27 травня 2022 року. Загальна кількість навчальних днів складає 171.

У зв’язку із забезпеченням відповідного режиму діяльності закладу освіти в умовах воєнного стану (наказ управління ОКМС Вигодянської сільської ради від  18.04.2022 р. №31/01-04 «Про організоване завершення 2021/2022 навчального року») навчальний процес був завершений 27.05.2022 р.

Протягом 2021/2022 навчального року вчителі-предметники дотримуються послідовності вивчення навчального матеріалу та кількісті годин, визначених програмою на кожну тему. Виконані всі роботи з читання, писання, усного та писемного зв’язного мовлення (в початковій школі); з української мови в 5-9, 11 класах виконані усі нормативні вимоги щодо кількості контрольних робіт, диктантів, переказів, різних видів мовленнєвої діяльності.

Кількість письмових контрольних робіт з інших предметів відповідає вимогам навчальних програм; заплановані практичні та лабораторні роботи проведені, роботи оцінені, бали за навчальні досягнення виставлені.

Матеріал з усіх предметів вивчається послідовно; кількість годин, визначених на кожну тему відповідає календарному плануванню. Усі вчителі працювали відповідно до календарних планів і програм затверджених Міністерством освіти і науки України.

 

У минулому навчальному році освітній процес було спрямовано на інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток кожної дитини як особистості, здатної самостійно мислити і творчо діяти, використовувати знання в нестандартних ситуаціях.

Слід зазначити, що всі види контрольних робіт, визначених освітніми  програмами, з усіх предметів   виконані.

Зміст програмного матеріалу, незважаючи на різні способи його ущільнення, відображені  у календарно-тематичному плануванні та записах вчителів у класному журналі

На початку вересня  згідно з планом  внутрішкільного контролю були перевірені й погоджені календарні плани вчителів, до уваги бралася загальна кількість уроків, кількість контрольних, практичних та лабораторних робіт, уроків розвитку зв’язного мовлення, позакласного читання.

Під час перевірки було встановлено, що всі програми, якими користуються вчителі, є у переліку програм і навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2021/2022  навчальному році. Кількість проведених лабораторних, практичних та контрольних робіт відповідає запланованій кількості у календарних планах та вимогам державних програм. Проводиться поточне та тематичне оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти. З цілого ряду предметів розпочато підсумкове повторення вивченого матеріалу.

У 1-9, 11 класах  кількість письмових  та усних  контрольних робіт відповідає вимогам наказу МОН України «Про затвердження системи та загальних критеріїв оцінювання результатів». Своєчасно перевіряються робочі та контрольні зошити та виставляються бали за ведення зошитів на сторінках  класних журналів. Матеріал з усіх предметів вивчається послідовно; кількість годин , визначених на кожну тему відповідає календарному плануванню. Класні керівники 1 – 9, 11 класів    здійснювали планування згідно навчальної програми.

Проте, з ряду предметів були виявлення певні недоліки щодо ведення класних журналів. Записи деяких  вчителів виявилися помилковими. Згідно доповідних, поданих вчителями, видано накази по закладу щодо виправлення помилок.

Станом на 1 червня 2022 року в закладі навчалося 185 учнів. За підсумками 2021/2022 н. р. з учнів 1-11 класів: 50 учнів 1- 2 класів вербально оцінені та 135 учнів 3-9,11 класів атестовані.

Згідно наказу Міністерства освіти і науки від 28.02.2022 р. № 232 та закону України №2157-ІХ від 24.03.2022 р. учні 9 та 11 класів були  звільнені від ДПА.

Отримали: свідоцтва про здобуття базової загальної середньої освіти – 9 учнів, свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти  – 4 учні.

Всі учні 1-8 класів переведені на наступний рік навчання.

На жаль, якість знань учнів знижується. У наступному навчальному році слід звернути увагу на учнів, які змогли б навчатися на достатньому та високому рівнях.

 

Аналіз виховної роботи

 

Виховна робота в Березанському ЗЗСО І-ІІІ ст. протягом 2021-2022 н.р. була спрямована на виконання Закону України «Про освіту», на виконання завдань, поставлених Конвенцію про права дитини, відповідно до реалізації Концепції державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 №988, Статуту закладу, річного плану роботи закладу на 2021-2022 навчальний рік  Указів Президента України від 18.05.2019 № 286/2019 «Про стратегію національно-патріотичного виховання».

Уся виховна робота шкільного колективу реалізується через проєктну діяльність кожного класу та його виховну модель та шкільного самоврядування в цілому. В основі цієї інноваційної технології – модель виховання, у центрі якої знаходиться учень і навички його продуктивного спілкування з оточуючим середовищем.

Виховна діяльність здійснювалась у відповідності до наступних ключових

напрямів:

 -         військово-патріотичне виховання;

 -         громадсько-правове виховання;

 -         екологічне виховання;

 -         художньо-естетичне виховання;

 -         родинно-сімейне виховання;

 -         моральне виховання;

 -         профорієнтаційне виховання;

 -         превентивне виховання

 -         формування здорового способу життя;

 -         розвиток творчих здібностей.

Основною метою у вихованні учнів у 2021-2022 навчальному році є

продовження формування громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, вміння вирішувати особисті проблеми, творити себе і оточуючий світ.

В системі громадянського виховання  чільне місце займають національно-патріотичний та військово-правовий напрямки.

За звітній період класними керівниками була проведена ціла низка відповідних заходів даної тематики:

- Міжнародний день миру (класні керівники 1-11 кл),

- Європейський день мов (вчителі англійської мови),

- Тиждень родинного виховання. День матері. Міжнародний день сім’ї,

- День української вишиванки,

- «Державні та народні символи України» ( кл. керівник Ратушняк Н.З.),

- «Ми від сьогодні - громадяни України» ( кл. керівник Горобець О.Г.),

- «Краса і велич символів державних» ( кл. керівник Шетова О.В.),

- «Україна - наш рідний дім» ( кл. керівник Діца К.В.),

- «День пам’яті жертв Голодоморів та політичних репресій. Всеукраїнська

акція «Запали свічку»» ( кл. керівник ПітушканО.А.),

- конференція «Україна Соборна» ( кл. керівник Пітушкан О.А. ),

- День українського добровольця (кл. керівник Діца К.В.)

- День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській

АЕС (Гордишинський Я.Р.),

-Міжнародний день пам’яті Чорнобиля (кл. керівники Кіловата Л.Л., Демиденко О.С.)

- «День захисника України. День українського козацтва» (кл. керівник Гордишинський Я.Р., Бажора А.Є.), національно-патріотичної акція «Привітання військовослужбовців в зоні проведення операції об’єднаних сил» ( виготовлення новорічних ялинковихприкрас, малюнків);

- День Збройних сил України ( Вчителі початк. класів; Гордишинський Я.Р.)

-День Революції та Гідності ( кл. керівник Шетова О.В., Пітушкан О.А.),

- «День пам’яті героїв Крут» ( кл. керівник Шетова О.В., Пітушкан О.А.),

-«Відлуння Афганської війни» - ( кл. керівник Бажора А.Є.)

- День скорботи і пам’яті жертв депортації кримських татар ( кл. керівник

Бажора А.Є.),

- Шевченківських днів, конкурс читців «Кобзареве слово»,

- Тижня світової культури та мистецтва (Левчук Г.Л.),

- відзначення пам’ятних дат українських письменників.

В напрямку морального та фізичного виховання виконання завдань здійснювалося через проведення наступних заходів:

-До дня фізичної культури її спорту було проведено Олімпійський тиждень,

спортивні змагання «Малі олімпійські ігри» (Гордишинський Я.Р.).

До Всесвітнього дня Миру, що відзначається 21 вересня, було проведено бесіди «Мир і злагода –головні умови існування на Землі».

-до Дня українського козацтва та Дня Захисника України (Гордишинський

Я.Р., Бажора А.Є.);

- Міжнародний день людей похилого віку. День ветерана (учнівське самоврядування, класні керівники), участь у акції «Турбота»;

- Міжнародний день толерантності (Діца К.В.);

-День Збройних сил України (06.12);

-Всесвітній день боротьби зі СНІДом (кл. керівники Кіловата Л.Л., Демиденко О.С.);

-День безпечного інтернету (10.02) (вчителі інформатики);

- Всесвітній день здоров’я (Гордишинський Я.Р., вчителі 1-4 кл.);

-участі учнів у благодійних акціях «Милосердя», «Усі- в дії!» (онлайн)

- «Монетки дітям»;

-«Здай кришечку- врятуй життя»;

-«Від серця до серця»;

-«Закрийте небо» та ін.

-участь у челенджах, організованих педагогом-організатором Гордишинською О.Ю. та управлінням ОКМС Вигодянської сільської ради:

- до Дня захисту дітей, Всесвітнього дня Землі, Дня вишиванки, Дня матері, Всеукраїнського уроку фізичної культури, Всесвітнього дня здоров’я.

Здобувачі освіти  не оминули увагою наших ветеранів педагогічної ниви, опікувалися жителями похилого віку, надаючи їм допомогу по господарству.

Учитель географії Самчук А. В. підготувала учня 8 класу Рудого Нікона до конкурсу «Краєвиди добре знаю», який здобув ІІ місце серед закладів Вигодянської громади.

Виконання завдань художньо-естетичного та екологічного  виховання здійснювалося через проведення наступних заходів:

- взяли участь у Всеукраїнському конкурсі шкільних малюнків «Мої права»,

«Ми-за мир!» , «Як хочу провести літо»,

-до Всесвітнього дня захисту тварин проведено Всеукраїнський урок Доброти, Гуманне ставлення до тварин (Самчук А. В.)

- виставка–конкурс «Щедрість рідної землі» , у ІІ етапі серед закладів освіти

Вигодянської сільської ради учня 7-А класу Петрушенко Олексія нагороджено за І місце в номінації «Володіння народними ремеслами»  та ученицю 3 класу Караваєву Дар′ю нагороджено грамотою за ІІІ місце;

-«Ялинка: новорічний подарунок», в яких взяли участь учні 2 – 11 класів, а кращі роботи брали участь у районних конкурсах;

- Міжнародний день водно- болотних угідь (Самчук А.В.)

- до Міжнародного дня бібліотек учні прийняли участь у Волонтерській акції «Подаруй бібліотеці книгу» (завідуюча бібліотекою Самчук А.М.), загальношкільні масові свята, такі, як «Свято Першого дзвоника», «Останній дзвоник» (онлайн).

Ціннісне ставлення до світу прекрасного виховують вчителі мистецтва, образотворчого та музичного мистецтва. До кожного свята, яке проходить в закладі вчителі організовують виставки дитячих малюнків, плакатів, вітальних газет, дитячих виробів (вишивка, витинанки, розпис бісером).

На  позакласних  заходах  класні  керівники  виховують  у здобувачів освіти національну самосвідомість,  патріотизм,  формують  фізичну  та  екологічну культуру, здоровий  спосіб  життя та створюють умови для розвитку творчої особистості (ранки, виставки малюнків, тематичні тижні, відзначення пам`ятних дат .

Правове виховання включає в себе правові дати:

- Всеукраїнський тиждень права ;

- Всесвітній день дитини;

- День прав людини,

Постійно проводиться робота з попередження дитячого травматизму серед

Здобувачів освіти. Проведено планові бесіди, інструктажі. Із метою активізації роботи з попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму та запобігання бездоглядності серед неповнолітніх, у вересні було проведено Всеукраїнські рейди: «Урок» та «Увага! Діти – на дорозі!», Тиждень безпеки дорожнього руху (жовтень –травень). Здобувачі освіти брали активну участь у акціях.

Класні керівники впроваджують у практичну діяльність, інтерактивні форми роботи з дітьми щодо запобігання ДТП:

- в рамках 7-го Глобального тижня безпеки дорожнього руху проведено

Національний урок з безпеки дорожнього руху «Безпечна дорога додому», та обговорено на годинах спілкування, круглих столах, бесідах (в онлайн-форматі 15- 21.11. 2021 р.);

-безпечна поведінка на залізничному транспорті (бесіди, перегляд відеоматеріалів);

- безпечна поведінка у побуті (заходи до Дня охорони праці);

- пожежна безпека (бесіди, класні години, участь у конкурсі «Пожежам-НІ!», проведення місячника пожежної безпеки ).

Здобувачі освіти брали  участь у Місячнику здорового способу життя «Здоров’я  розкіш для людини, найбільша цінність у житті», спортивних змаганнях «Мама, тато, я – дружна ми сім’я» (пропаганда здорового способу

життя), тренінгах «Як не стати жертвою злочину» .

Аналіз стану виховної роботи показав, що всі класні керівники на належному рівні проводять роботу з класом.

Адміністрацією закладу та класними керівниками проводиться певна робота з батьками та учнями щодо попередження правопорушень серед неповнолітніх.

 

Питання з профілактичної роботи з попередження правопорушень та злочинів серед здобувачів освіти, протидії булінгу розглядалися  на засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорові, на засіданнях методичного об’єднання класних керівників, батьківських зборах.

Особливу  увагу  приділяли роботі Ради профілактики правопорушень, профілактиці булінгу  у освітньому середовищі:

Створено комісію з виявлення фактів булінгу та реагування на них.

Розроблено план заходів щодо профілактики та протидії проявам булінгу

(цькування).

Інформацію щодо дій у випадку булінгу розміщено на сайті закладу та інформаційних стендах.

Протягом року звернень від батьків та здобувачів освіти щодо виявлення випадків булінгу не було зареєстровано.

Результати роботи публікувалися на сторінці нашого закладу у Фейсбук.

Діяльність учнівського самоврядування у 2021/2022 навчальному році була направлена на виконання основних завдань сучасної освіти, що зумовлені пріоритетними напрямами реформування школи, визначеними

 

Державною національною програмою «Освіта («Україна ХХІ століття»),

Концепцією національно-патріотичного виховання учнівської молоді.

 

Робота з соціального захисту здобувачів освіти

 

У 2021/2022 н.р. знайшла відображення в ряді проведених заходів. Систематично здійснювалось оновлення банку даних на дітей пільгового контингенту, зміни до якого вносилися кожного разу після зміни у соціальному статусі учнів.

Станом на 01.06.2021 року на обліку в Березанському ЗЗСО І-ІІІ ст. перебуває дітей пільгових категорій , з них:  47 дітей із багатодітних родин, 5 дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, 3 інваліди.

 

Робота з профілактики правопорушень серед неповнолітніх

 

Робота адміністрації та педагогічного колективу з профілактики правопорушень, злочинів серед неповнолітніх у 2021/2022 н.р. була побудована відповідно до правових документів, які висвітлюють цей напрямок роботи, указів Президента України, програм правової освіти населення, і проводилась згідно з планом спільних заходів закладу.

Протягом  навчального року працювала Рада профілактики правопорушень та злочинів серед неповнолітніх, яка проводила роботу з учнями, схильними до порушень внутрішньошкільної дисципліни, проводила заходи щодо запобігання негативних проявів у підлітковому середовищі, проводились зустрічі учнів школи з представниками правоохоронних органів. 

Питання роботи школи з профілактики дитячої бездоглядності та попередження злочинності серед неповнолітніх розглядалися на педраді, нарадах при директорі, засіданнях МО класних керівників. Здійснювалися заходи щодо профілактики дитячої бездоглядності та правопорушень. Проведені акції «Анти-СНІД», «Анти-наркотик», «Від серця до серця», «Фестиваль добрих справ», «Здай кришечку – врятуй життя», «Сортуй сміття».

Станом на 01.06.2022 року на обліку перебувають 3 дітей , що опинились у складних життєвих обставинах.

Протягом 2021/2022 н.р. адміністрацією та класними керівниками проводилась систематична робота як  з батьками так і з  дітьми з неблагополучних родин. Протягом навчального року ці сім’ї відвідувались адміністрацією закладу, класними керівниками. З боку класних керівників здійснювався контроль за відвідуванням ними навчальних занять, проводилась індивідуальна робота.

Виховна робота в закладі була спрямована на підвищення зацікавленості здобувачів освіти загальношкільними справами; виховання колективізму, відповідальності; стимулювання ініціативи та творчої активності учасників самоврядування.

 

Робота бібліотеки

 

Виконуючи триєдину функцію: інформативну, просвітницьку і духовну, - бібліотека закладу проводила певну роботу. Крім підручників  бібліотека забезпечує здобувачів освіти програмною літературою для позакласного читання, а також літературою для рефератів, доповідей. Систематично бібліотека бере участь у проведенні тематичних тижнів та у традиційних шкільних святах (пошук матеріалів, допомога в оформленні приміщень, доповідей, стіннівок).

З метою виховання культури читання, завідуючою бібліотекою було залучено здобувачів освіти до пошуку необхідної інформації, на годинах спілкування проводились заняття з основ інформаційної культури – бібліотечні уроки. Їх тематика була різноманітною і спрямованою на формування у здобувачів освіти  навичок роботи з книгою, періодичною пресою, довідковою та енциклопедичною літературою, ознайомлення з бібліотечно-бібліографічним апаратом, виховання бережливого ставлення до книги.

Поповнення бібліотечного фонду здійснювалось за рахунок підручників та навчальних посібників.

Кількість читачів щороку збільшується.

Бібліотека систематично веде роботу оформлення документації, пов'язаної з інвентаризацією, списанням застарілої літератури, одержання підручників, видачою та збиранням їх у кінці навчального року.

Проводяться виставки, бесіди, бібліотечні години, літературні вікторини, екскурсії до бібліотеки.

 

Робота з педколективом закладу

  

Адміністрація закладу, разом з профспілковою організацією велику увагу приділяла роботі з охорони праці, забезпечивши виконання всіх пунктів відповідних заходів. Адміністрація закладу проводила цілеспрямовану роботу з питань дотримання педагогічними працівниками трудового законодавства, виконання нормативних документів МОН України, що дало змогу запобігти конфліктам з виробничих питань.

У минулому році були створенні всі умови для організації харчування дітей  1- 4 класів та учнів пільгового контингенту. Розроблено та затверджено режим та графік харчування дітей у їдальні закладу.

Аналіз результатів роботи закладу за 2021/2022 н. р. свідчить про виконання в цілому річного плану роботи закладу. За навчальний рік згідно з річним планом було проведено 12 педагогічних рад; перевірено стан основних наук у початковій школі, української мови, відповідно до положення про атестацію педпрацівників проведено атестацію 4 вчителів; працювали методична рада, Рада профілактики та Рада закладу; організовано проведено заходи з початку та закінчення навчального року; якісно проводились засідання МО; успішно проведені традиційні свята закладу; проведена робота з профілактики правопорушень та попередження травматизму серед здобувачів освіти закладу.

Однак деякі розділи виконано на недостатньому рівні, залишаються не вирішеними:

 • не повністю реалізовані заходи з діагностики навчальних досягнень та вихованості здобувачів освіти;
 • проблема підвищення рівня навчальних досягнень здобувачів освіти;
 • формування у здобувачів освіти потреби і навичок самоосвітньої роботи, здатності до навчання впродовж всього життя;
 • наступність і перспективність у формуванні соціально-активної, компетентної особистості здобувача освіти від початкової ланки до випускного класу;
 • не результативною є робота з обдарованими дітьми;
 • недостатня робота з організації учнівського самоврядування;
 • проблема укомплектованості сучасними технічними засобами навчання.

 

 

Вверх