Підручники для школи

с. Березань. Березанська ЗОШ І-ІІІ ступенів

 

/uploads/editor/10814/565209/sitepage_37/images/nakaz_pro_zarahuvannya_uchniv_do_1_klasu_2018_2019.jpg

Навчальний процес

 

 

 

Річний звіт роботи БЕРЕЗАНСЬКОГО ЗЗСО І-ІІІ ст. за 2021/2022 навчальний рік

 

У 2021/2022 навчальному році робота закладу була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Концепції виховання дітей та молоді», «Концепції громадянського виховання», «Національної доктрини розвитку Освіти», «Конвенції про права дитини», «Декларації прав дитини», Державними стандартами початкової, базової та повної середньої освіти,  указів Президента України  та нормативно–правових актів, документів  Міністерства освіти і науки України, органів управління всіх рівнів з питань освіти і виховання; правил і норм охорони праці, санітарного регламенту та техніки безпеки.

 

Заклад освіти здійснював свою діяльність відповідно до статуту.

 

Освітній процес відбувався в одну зміну.

 

Мета та завдання колективу були обумовлені проблемою закладу «Створення  сприятливого  освітнього середовища для учнів в умовах  компетентнісного підходу  Нової  української  школи».

Над цією проблемою педколектив працює четвертий навчальний рік, що обумовлює її практичне впровадження в освітній процес. Аналізуючи проведену роботу за рік потрібно зауважити, що уся діяльність педагогів була спрямована на впровадження різноманітних прийомів, методів навчальної та виховної діяльності на всіх ступенях навчання та виховання, які сприяють формуванню ключових компетентностей учнів.

 

Розв'язання проблем та завдань закладу, затверджених педагогічним колективом на 2021/2022 н.р., дозволило досягти певних результатів у освітній та позакласній виховній діяльності.

В закладі удосконалюється система внутрішкільного керівництва та контролю за освітнім процесом, за виконанням розпоряджень органів управління, рішень педагогічної ради, за станом викладання навчальних предметів. Вироблена чітка система аналізу роботи вчителів-предметників, рівня навчальних досягнень учнів по предметах.

 На постійному контролі було виконання навчальних програм, ведення шкільної документації (класних журналів, учнівських зошитів, щоденників). Зріс фаховий і методичний рівень педагогів. Сформовані шкільні традиції. Діє система заохочень учнів, кращих учнівських колективів. Забезпечується достаній рівень вихованості учнів.

 

В закладі з допомогою google-форми був проведений моніторинг серед учнів та педагогічних працівників щодо роботи закладу. На педагогічній раді був проведений аналіз щодо анонімного опитування та розроблений план роботи для покращення якості освітніх та управлінських процесів щодо вдосконалення своєї діяльності.

 

В колективі проаналізовано стан виконання вимог Законів України „Про освіту” у частині конституційного права дітей на здобуття повної загальної середньої освіти, попередження правопорушень та шкідливих звичок серед учнівської молоді. Протягом року в закладі активізувалась фізкультурно-оздоровча робота, на достатньому рівні проведено день цивільного захисту, день здоров’я, залучено батьків до роботи з формування культури здорового способу життя серед учнів. Створено певну систему щодо пропаганди здорового способу життя та культури здоров’я з метою формування здоров’язберігаючих компетентностей школярів шляхом впровадження у освітній процес різноманітних підходів, методів, форм роботи, інноваційних педагогічних технологій здоров’язберігаючого напряму. Робота базується на дитиноцентризмі  та співпраці вчителів – учнів – батьків. Реалізація відбувається через проведення днів здоров’я, тижнів спорту і здоров’я (свята, змагання, челеджі, зустріч з медичними працівниками), проведенням позакласних заходів, робота військово-патріотичного гуртка «Джура», учнівське самоврядування, роботу з батьками.

 

Робота колективу була спрямована на формування компетентностей учнів. Ефективно впроваджувався компетентнісний підхід у викладанні предметів. Значна увага педколективу приділялась загальному розвитку особистості, її комунікативних здібностей, що сприяють вироблення в учня розуміння необхідності та вміння навчатись упродовж життя. Учні закладу брали участь у різноманітних заходах та конкурсах закладу, громади і області.